Digital markedsføring

Når du både skal endre holdning og adferd for kollektivreisende

Skyss er en stor aktør innen kollektivtransport og organiserer deler av kollektivtilbudet i Vestland fylke. Kollektivtransporten har de siste årene gått gjennom en stor digitalisering, noe som krever holdning- og atferdsendringer hos de reisende.

Utfordringen

En tydelig og god kommunikasjon til de reisende var viktig for Skyss da de endret programtilbudet sitt og ble mer digitalisert. De hadde behov for å endre holdninger.

Den viktigste oppgaven er å nå så bredt og kostnadseffektivt ut som mulig. Her var det viktig å ikke bare telle eksponeringer, men se på signaler om at budskapet faktisk blir mottatt. Kommunikasjonsarbeidet var variert, og suksesskriteriene var også forholdsvis ulike.

Strategi - åpent og fritt tilgjengelig

Den kreative kampanjen er levert av Apriil mens Labs rådgir i konseptutvikling og sørger for spredning av kommunikasjonen. Her er Facebook en av de viktigste kanalene, men her har vi også testet ut nye plattformer som Snapchat og Jodel  for å nå ut til så mange som mulig.

Dette var en holdningskampanje hvor målet var å få ned andelen gratispassasjerer. Kampanjen ble også delt til tre ulike segmenter av reisende, med ulik kommunikasjon.

En spørreundersøkelse utført i etterkant viste svært gode resultater både uhjulpen og hjulpen i form av etterlatt inntrykk. I tillegg gikk snikandelen ned med hele 12 %. For dette arbeidet ble kampanjen premiert med pris fra SRF Kuben 2020 for «beste effekt».

Vi leverte

No items found.

Teamet

No items found.